Všeobecné pravidlá KLUBU SPORTISIMO

 

SPORTISIMO KLUB (ďalej len „KLUB“) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti SPORTISIMO SK  s.r.o., IČO: 44156979, so sídlom Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, zapísanej v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53025/B (ďalej len „Sportisimo“). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti Sportisimo, ktorá prevádzkuje sieť kamenných predajní SPORTISIMO SK, s.r.o.  a e-shop sportisimo.sk. Zákazníci sa stávajú členmi KLUBU na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojim podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú tieto Všeobecné pravidlá KLUBU. 

 

Členstvo v KLUBE  

 

Členom KLUBU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia 18 rokov s korešpondenčnou adresou  na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so Všeobecnými pravidlami KLUBU. Vernostná karta sa dá získať na akejkoľvek predajni pri uskutočnení nákupu v akejkoľvek výške. V prípade straty alebo zničenia vernostnej karty, je povinný člen klubu písomne či elektronicky informovať spoločnosť Sportisimo a karta bude deaktivovaná do 24 hodín. O novú vernostnú kartu, k existujúcemu klubovému účtu, si zákazník môže požiadať zamestnanca pri pokladni pri ďalšom nákupe na predajni. Zákazník môže výhody KLUBU využívať ihneď po úspešnej registrácii a pri preukázaní sa kartou v predajniach Sportisimo, či u ich partnerov.

 

Členom SPORTISIMO KLUBU sa zákazník stáva, pokiaľ pod svojim zákazníckym účtom splní podmienky vernostného programu, a následne tak môže čerpať všetky ponúkané výhody.

 

Člen KLUBU má právo čerpať zľavy na tovar a služby v uvedenej predajnej sieti.

Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo určiť tovar a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu KLUBU, rovnako tak aj spolupracujúci externí partneri.

 

Prístup k osobnému účtu v KLUBU 

 

Člen KLUBU obdrží prihlasovacie údaje, ktoré mu umožnia na internetových stránkach sportisimo.sk ,

zadaním čísla karty a čísla zákazníka, sa prihlásiť na svoj účet, kde je možné zaktualizovať svoje osobné údaje. V prípade podozrenia, že údaje sú známe nejakej tretej osobe, je člen KLUBU povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Sportisimo. Za škody vzniknuté následkom neučineného alebo neskoro učineného oznámenia o zneužití odpovedá Sportisimo len v prípade hrubého pochybenia zo svojej strany.  

 

Členstvo v KLUBU zaniká z týchto dôvodov:  

  1. Člen KLUBU nerealizoval nákup na svoj klubový účet 3 roky od posledného nákupu.
  2. Člen KLUBU úmyselne uviedol nesprávne údaje v prihláške.
  3. Člen KLUBU zneužil výhody, ktoré mu KLUB poskytuje alebo sa dopustil iného jednania v rozporu s pravidlami.  
  4. Na žiadosť člena KLUBU, kedy členstvo v KLUBU zaniká ku koncu mesiaca, v ktorom bola žiadosť riadne doručená spoločnosti Sportisimo.

 

Ochrana osobných údajov členov KLUBU 

 

Zákazník svojim podpisom na prihláške výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Sportisimo spracuje osobné údaje v prihláške uvedené do databáze, ako aj údaje získané pri obchodnom styku, zvlášť všetky údaje získané používaním vernostnej karty. Člen KLUBU ďalej týmto výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť Sportisimo SK s.r.o. ako správca, spracovávala osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, kontaktná adresa a štát, a to za účelom oslovovania o nových produktoch a za účelom vyplývajúcim z podmienok KLUBU. Súhlas so spracovávaním osobných údajov je udelený do odvolania tohoto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti KLUBU, najdlhšie  však na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas je možné písomne kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.  Každý člen KLUBU je, v prípade že dôjde ku zmene jeho osobných údajov, povinný aktualizovať svoje osobné údaje. Môže tak učiniť po prihlásení sa na svoj účet na internetových stránkach spoločnosti SPORTISIMO SK alebo elektronicky zaslaním na e-mail: klub@sportisimo.sk. Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti SPORTISIMO SK budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, tj. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou SPORTISIMO SK na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu SPORTISIMO SK, reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti SPORTISIMO SK v rámci SPORTISIMO SK. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.sportisimo.sk. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti SPORTISIMO SK budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti SPORTISIMO SK kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

 

Záverečné ustanovenia

 

Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov, vrátane mien, súťaží usporiadaných v rámci KLUBU, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen KLUBU súhlasí. Všetky odmeny v rámci KLUBU nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné pravidlá KLUBU. Členovia KLUBU budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na internetových stránkach spoločnosti Sportisimo. 

Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť KLUBU. Dátum ukončenia KLUBU bude oznámený na predajniach spoločnosti Sportisimo a na www.sportisimo.sk. V takom prípade je nutné poukážky uplatniť do 3 mesiacov od dáta ukončenia činnosti KLUBU.  

 

Kontaktná adresa:  

SPORTISIMO SK s.r.o., IČO: 44156979, so sídlom Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04

E-mail: klub@sportisimo.sk; Zákaznícka linka: + 421 2 3214 4714

 

Platná ku dňu 8. 11. 2019