Všeobecné pravidlá KLUBU SPORTISIMO 

Platnosť od 1. 11. 2023

 

Predmet úpravy

 

1)     Tento vnútorný predpis spol. Sportisimo, so sídlom Oregon House, Řevnická 170/4, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 26194627, DIČ: CZ26194627, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C, 78675, zastúpená: Richard Hodul, konateľ a František Gregor, konateľ (ďalej len „Sportisimo“) Všeobecné pravidlá KLUBU SPORTISIMO je záväzný pre všetkých jeho zamestnancov a nadobúda účinnosť dňom 01.11.2023

2)     Sportisimo týmto vnútorným predpisom informuje všetkých svojich zamestnancov o forme zmluvného vzťahu najmä pre svojich zákazníkov, z ktorého vyplývajú možnosti obchodných výhod a služieb pre svojich registrovaných zákazníkov na Slovensku.

1        Členstvo v KLUBE

1.1        Členom KLUBU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so Všeobecnými pravidlami KLUBU. Vstup do klubu môže prebehnúť online na e-shope sportisimo.sk alebo na kamennej predajni. Vernostnú kartu je možné získať na akejkoľvek predajni. V prípade straty či zničenia vernostnej karty, je povinný člen klubu písomne či elektronicky informovať spoločnosť Sportisimo a karta bude deaktivovaná do 24 hodín. O novú vernostnú kartu, k existujúcemu klubovému účtu, si zákazník môže požiadať pokladníčku pri ďalšom nákupe na predajni. Zákazník môže výhody KLUBU využívať ihneď po úspešnej registrácii, pri preukázaní sa kartou v predajných sieťach Sportisimo a na e-shope.

1.2        Členom SPORTISIMO KLUBU sa zákazník stáva, ak pod svojim zákazníckym účtom splní podmienky vernostného programu, a následne tak môže čerpať všetky ponúkané výhody.

1.3        Člen KLUBU má právo čerpať zľavy na tovar a služby v uvedených predajných sieťach.

1.4        Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo určiť tovar a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu KLUBU, ako aj spolupracujúcich externých partnerov.

2       Prístup k osobnému účtu v KLUBE

Člen KLUBU pri registrácii na predajni obdrží prihlasovacie údaje, ktoré mu umožnia na internetových stránkach sportisimo.sk zadanie čísla karty a čísla zákazníka, sa prihlásiť na svoj účet, kde je nutné zaktualizovať svoje osobné údaje. Prihlasovacie údaje sú zhodné pre sieť predajní a e-shop. Registrovať sa je možné aj priamo na e-shope sportisimo.ro. V prípade podozrenia, že údaje sú známe nejakej tretej osobe, je člen KLUBU povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Sportisimo. Za škody vzniknuté následkom neučineného alebo neskoro urobeného oznámenia o zneužití zodpovedá Sportisimo iba v prípade hrubého pochybenia zo svojej strany.

3       Zánik členstva

Členstvo v KLUBE zaniká z týchto dôvodov:

  1. 1. Člen KLUBU nerealizoval nákup na svoj klubový účet 3 roky od posledného nákupu a súčasne sa 3 roky neprihlásil do svojho klubového účtu
  2. Člen KLUBU úmyselne uviedol nesprávne údaje v prihláške:

V prípade uvedenia nesprávnych údajov Sportisimo kontaktuje zákazníka prostredníctvom zadaného emailu alebo telefónu na overenie správnosti údajov. Pokiaľ sa správnosť nepotvrdí alebo sa zákazníka nepodarí skontaktovať, dôjde k zániku členstva

  1. Člen KLUBU zneužil výhody, ktoré mu KLUB poskytuje alebo sa dopustil iného konania v rozpore s pravidlami

V takom prípade bude zákazník oboznámený so zrušením účtu prostredníctvom zadaného emailu alebo telefonicky

  1. Na žiadosť člena KLUBU, kedy členstvo v KLUBE zaniká ku koncu mesiaca, v ktorom bola žiadosť riadne doručená spoločnosti Sportisimo:

Zákazník môže o zrušenie členstva požiadať cez svoj klubový účet, poštou, klubovým emailom a telefonicky, pričom prebehne stotožnenie zákazníka kontrolnou otázkou.

4       Ochrana osobných údajov členov KLUBU

4.1        Spoločnosť Sportisimo ako správca sám alebo prostredníctvom určeného spracovateľa(ov), spracováva iba osobné údaje zaregistrované na meno registrujúceho sa zákazníka, a to za účelom ponúkania obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok KLUBU.

4.2        Tieto povinnosti vyplývajú z požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len „ON“) a zákona:

- č. 18/2018Zz. o ochrane osobných údajov v účinnom znení.

 

Vyššie uvedené platí iba po dobu trvania členstva alebo pokiaľ sa spol. Sportisimo nedohodne s členom KLUBU inak, pričom zákazník má právo k bezpodmienečnému ukončeniu členstva v KLUBE, a tým aj spojených služieb a klubových výhod.

4.3        Člen KLUBU je, v prípade že dôjde k zmene jeho osobných údajov, povinný aktualizovať svoje osobné údaje. Môže tak urobiť po prihlásení sa na svoj účet na internetových stránkach spoločnosti SPORTISIMO alebo prostredníctvom zákazníckeho centra, ktorého kontakty sú dostupné online.

5       Záverečné ustanovenia

5.1        „Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov, vrátane mien, súťaží organizovaných v rámci aktivít KLUBU, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen KLUBU súhlasí, a to v súlade s národnou legislatívou určujúcou požiadavky na možnosť využívania zverejnenia fotografií a videozáznamov.

5.2        Všetky odmeny v rámci KLUBU nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné pravidlá KLUBU. Členovia KLUBU budú o týchto zmenách informovaní v predajniach a na internetových stránkach spoločnosti Sportisimo.

5.3        Člen KLUBU však nie je zbavený týmto práva, vzniesť námietku alebo požiadať o vykonanie výmazu či odstránenie zobrazenia svojho detailu alebo svojich blízkych či iných osôb, ktoré nemajú záujem byť ďalej zobrazovaní.

5.4        Spoločnosť Sportisimo si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch ukončiť činnosť KLUBU. Dátum ukončenia činnosti KLUBU bude oznámený na predajniach spoločnosti Sportisimo a na www.sportisimo.cz. V takom prípade je nutné klubové poukážky uplatniť, na ktorejkoľvek predajni spol. Sportisimo, a to do 3 mesiacov od dátumu oficiálneho oznámenia o ukončení činnosti KLUBU, ako je vyššie uvedené.

6       Kontakty:

SPORTISIMO s.r.o., IČ 26194627, se sídlom Praha 5  - Třebonice, Řevnická 170/4, 155 21

E-mail: info@sportisimo.com; Zákaznícka linka: +421 220 570 870

7       Zoznam dokumentovaných informácií a príloh, ktoré táto dokumentovaná informácia nahrádza

Číslo:

Názov predpisu alebo dokumentovanej informácie:

---

Nová dokumentovaná informácia

8       Zoznam súvisiacich dokumentovaných informácií

Identifikačné číslo:

Názov dokumentu:

ON 2016/679

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Z. č. 18/2018Zz

o ochrane osobných údajov

 

 

 

 

9       Zoznam použitých skratiek.

GDPR – ochrana osobných údajov podľa ON

ON – Všeobecné nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

10    Zoznam príloh.

Nie sú prílohy