Chcete mať vianočné darčeky včas? Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu, niektoré objednávky môžu mať oneskorené doručenie. Sledujte predpokladaný dátum dodania jednotlivých produktov.

Obchodné podmienky Darčekovej karty

Všeobecné obchodné podmienky pre Darčekové karty Sportisimo

(„VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky – VOP upravujú a riešia vzťahy medzi vlastníkom/držiteľom (ďalej len „Zákazník“) darčekovej karty Sportisimo (ďalej len „Karta“) a spoločnosťou SPORTISIMO SK s.r.o., IČ: 44156979, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo:  53025/B, sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04 (ďalej len „Sportisimo“ alebo “Spoločnosť”) pri vydaní/získaní a používaní Karty, vrátane zrušenia Karty.
 • Práva a povinnosti, neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenské republiky. Práva a povinnosti vo vzťahu k nákupu tovaru v Spoločnosti (aj v prípade použitia Karty) sa riadia obchodnými podmienkami Spoločnosti ohľadom predaja tovaru.

 

II. Karta

 • Karta slúži hlavne ako darčekový prostriedok pre Zákazníkov Spoločnosti na platenie pri nákupe tovaru či služieb v Spoločnosti (ďalej len “Tovar”), pričom môže byť využitá aj na vrátenie finančných prostriedkov Zákazníkovi (v prípade vrátenia/výmeny Tovaru) apod.
 • Karta nie je platobný prostriedok, použiteľný treťou osobou a slúži výhradne na platenie pri nákupe Tovaru v Spoločnosti. Na Kartu sa preto nevzťahujú predpisy, podmienky a regulácie, ktoré sa týkajú bežných platobných kariet/prostriedkov.
 • Kartu je možné použiť výhradne pri nákupe Tovaru v Spoločnosti v jej predajniach v Slovenskej republike a jej internetovom obchode (e-shope) sportisimo.sk (ďalej len „E-shop“). Kartu nie je možné použiť v predajniach Sportisimo v inom štáte ani v inom e-shope, prevádzkovanom Spoločnosťou, než je E-shop.
 • Karta je Spoločnosťou vydávaná v dvoch (2) podobách, a to ako:
  • Fyzická karta (ďalej len „Fyzická Karta“),
  • Elektronická karta (ďalej len „Elektronická Karta“), kedy Zákazník obdrží e-mailom (či inou podobnou formou) PDF (či obdobný) dokument, obsahujúci údaje o finančných prostriedkoch/poukážke, ktoré môže Zákazník využiť na zaplatenie Tovaru.

Fyzická Karta a Elektronická Karta sa spoločne označujú ako Karta a ak to nie je  v týchto VOP uvedené inak, platia pre obe Karty zhodné podmienky.

 • Karta obsahuje PIN heslo, ktoré je vytlačené priamo na Karte (nie je možné ho meniť) a slúži výhradne na ochranu pri použití Fyzickej Karty v E-shope či na zisťovanie zostatku. PIN nie je zadávaný na platenie v predajni. Kartu tak môže použiť akýkoľvek jej držiteľ bez obmedzenia.

 

III. Vydanie Karty

 • Kartu vydáva Spoločnosť ako prostriedok, ktorý umožňuje v Spoločnosti (nie však u tretích osôb) v elektronickej podobe evidovať a využívať platobné prostriedky, evidované na Karte na transakcie medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.
 • Karta neumožňuje výber ani vrátenie hotovosti Zákazníkovi, a to s výnimkou, ak by Spoločnosť zaviedla či umožnila také vracanie – tzv. cash back.
 • Prostriedky na Karte sú použiteľné na zaplatenie Tovaru v Spoločnosti (ďalej len “Prostriedky”) v hodnote presne odpovedajúcej finančnej čiastke v Eurách (ďalej len “”).
 • Karta je vydaná, resp. nabitá na určitú hodnotu v € – menovitá hodnota Karty, ktorá je vyznačená na obale/nosiči Fyzickej Karty a v prípade Elektronickej Karty v e-maile s jej doručením a tieto Prostriedky je možné použiť na zaplatenie Tovaru.
 • Čiastka/výška/zostatok Prostriedkov na Karte sa môže meniť, a to hlavne pri použití Prostriedkov na Karte Zákazníkom na zaplatenie Tovaru.
 • Zákazník môže zároveň Prostriedky na Fyzickej Karte zvýšiť tzv. doplnením/dobitím v predajni, alebo poukázaním Prostriedkov na Kartu Spoločnosťou pri vrátení peňazí za vrátený/vymenený Tovar. Elektronická Karta je jednorazová a akékoľvek doplnenie Prostriedkov neumožňuje.
 • Aktuálny zostatok Prostriedkov na Karte bude zobrazený na účtenke pri/po nákupe Tovaru a je možné ho zistiť v ktorejkoľvek predajni Spoločnosti (v SR) alebo internetových stránkach Spoločnosti v sekcii www.sportisimo.sk/darcekova-karta, a to podľa čísla Karty a PINu.
 • Prostriedky na Karte nie sú nijako úročené apod.
 • Karta je aktivovaná na použitie pri jej zakúpení. Kartu je možné zakúpiť v predajniach Spoločnosti alebo na internetových stránkach Spoločnosti v sekcii Darčeková karta. Karty sú Spoločnosťou štandardne predávané v nominálnej hodnote Karty. Spoločnosť je však oprávnená bez obmedzenia Karty predávať za inú cenu či Kartu darovať/previesť bezodplatne.  
 • Karta je vydávaná ako tzv. prenosná, teda nie je vydaná na meno Zákazníka. Zákazník je oprávnený s Kartou nakladať úplne bez obmedzenia, tj. hlavne ju previesť/darovať akejkoľvek tretej osobe. Nadobúdateľ Karty sa stáva Zákazníkom a je viazaný týmito VOP. Vzťahy medzi prevodcom a nadobúdateľom Karty sú nezávislé na týchto VOP a Spoločnosti sa nijako netýkajú.
 • Zákazníci berú na vedomie, že Kartu nie je možné blokovať (pri strate/krádeži apod.) a ktorýkoľvek držiteľ (aj neoprávnený) je oprávnený Prostriedky na Karte použiť na kúpu Tovaru. Pri fyzickom zničení Karty dochádza k zániku možnosti použiť Prostriedky bez náhrady a Kartu nie je možné obnoviť. Riziko straty/krádeže/zničenia Karty nesie Zákazník.

 

IV. Použitie Karty - platenie Kartou

 • Zakúpenú/aktivovanú Kartu môže Zákazník použiť na platenie v predajniach Spoločnosti na území SR alebo pri nakupovaní v E-shope.
 • Zákazník je oprávnený použiť na platenie časť alebo celý zostatok Prostriedkov na Karte. Karta neumožňuje prečerpanie Prostriedkov.
 • Po využití všetkých Prostriedkov na Karte:
 • sa Elektronická Karta automaticky deaktivuje/zaniká a už nie je akokoľvek použiteľná;
 • je Fyzická Karta aktívna ešte počas 90 dní a počas tejto doby môže byť využitá na dobitie Prostriedkov alebo na vrátenie finančných prostriedkov Spoločnosťou zákazníkovi. Ak nebudú Prostriedky na Fyzickú Kartu doplnené v uvedenej lehote, karta sa automaticky deaktivuje/zaniká a ďalej už nie je akokoľvek použiteľná.
  • Zákazník môže kombinovať platenie Kartou s inou formou úhrady ceny Tovaru, teda s platbou v hotovosti či platobnou kartou apod.
  • Zákazník nie je povinný pri nákupe Tovaru vyčerpať všetky Prostriedky, ale bude mu vždy odrátaná len cena Tovaru či jej časť (pri kombinácii platobných prostriedkov).
  • Na platenie v predajni Kartou je potrebné:
 • Fyzickú Kartu predložiť,
 • mať so sebou v akejkoľvek čitateľnej podobe obrázok Elektronickej Karty – PDF, teda napr. vytlačené PDF či elektronické zariadenie (mobilný telefón, tablet, počítač) tak, aby mohol byť načítaný čiarový kód Elektronickej Karty.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo v určitých prípadoch platbu Kartou nepreviesť/neumožniť – hlavne v prípade technických výpadkov zariadení, ktoré slúžia na realizáciu transakcií Kartou.

 

V. Platnosť/trvanie karty

 • Platnosť Karty, teda možnosť použitia Prostriedkov na nej zaniká uplynutím 60 mesiacov po aktivácii/zakúpení Karty, resp. v prípade čiastočného použitia Prostriedkov na Karte, uplynutím 60 mesiacov po poslednom využití Karty (ďalej len „Doba platnosti“).
 • Po uplynutí Doby platnosti nie je možné Kartu, resp. Prostriedky na nej nijako použiť a zostatok Prostriedkov bez náhrady zaniká.
 • V prípade, že Prostriedky na Karte nebudú do Doby platnosti úplne vyčerpané, nemá Zákazník nárok na náhradu či kompenzáciu za zaniknuté Prostriedky.

 

VI. Zodpovednosť

 • Zákazník je povinný chrániť Kartu pred poškodením, je povinný najmä chrániť Fyzickú Kartu pred ohýbaním, lámaním a inými mechanickými zásahmi, ako aj pred extrémnymi teplotami a blízkosťou silného magnetického poľa.
 • Zákazník nesie riziko poškodenia, zničenia, straty, krádeže či zneužitia Karty; zákazník nemá právo na náhradu za poškodenú, zničenú, stratenú, ukradnutú či zneužitú Kartu ani na náhradu zostatku Prostriedkov.
 • Na kúpu Karty v predajni Spoločnosti platia obecné podmienky na kúpu Tovaru v predajni, teda Zákazník nemá možnosť Kartu vrátiť apod.
 • Na kúpu Karty prostredníctvom komunikácie na diaľku (prostredníctvom e-shopu) platia obecné podmienky na kúpu Tovaru v e-shope, vrátane práva Zákazníka nepoužitú Kartu vrátiť bez udania dôvodu. Po akomkoľvek použití Karty už nie je možné Kartu ani zostatok Prostriedkov na nej vrátiť či kompenzovať.
 • Za vady Karty kúpenej od Spoločnosti zodpovedá Spoločnosť podľa platných právnych predpisov a obchodných podmienok Spoločnosti.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 • V súvislosti s kúpou či platením Kartou nie sú spracovávané žiadne osobné údaje Zákazníkov.
 • V prípade prepojenia Karty so zákazníckym účtom Zákazníka sa bude s číslom Karty apod. zaobchádzať ako s osobným údajom Zákazníka.
 • Zákazník berie na vedomie, že prenos údajov pri overovaní zostatku Prostriedkov na Karte na internetovej stránke Spoločnosti prebieha bez zakódovania; v prípade, že s takým prenosom údajov zákazník nesúhlasí, je zákazník povinný zdržať sa overovania zostatku Prostriedkov Karty prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom v súvislosti s Kartou sa riadi slovenským právom. Príslušným orgánom na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi Spoločnosťou a Zákazníkom o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmlúv o kúpe tovaru a zmlúv o poskytovaní služieb je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú uvedené na stránkach SOI (soi.sk).
 • Spoločnosť má právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť.