ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA
koncernu SPORTISIMO SK

tj. všetkých spoločností v koncerne/holdingu spoločnosti Sportisimo SK s.r.o.
(ďalej tiež „Sportisimo SK“)


I.    Tento Etický kódex je vydávaný spoločnosťou Sportisimo SK ako vnútorná Smernica č. 1/2015, a to ako samostatná súčasť pracovného poriadku spoločnosti Sportisimo SK podľa § 84 Zákonníka práce, a je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Sportisimo SK.II.    Tento Etický kódex upravuje hlavne zásady interakcie/chovania a jednania zamestnancov voči zákazníkom, spolupracovníkom, tretím stranám aj medzi zamestnancami navzájom, a to v nadväznosti na príslušné právne predpisy, mravné a etické normy chovania v spoločnosti a na obchodnej praxi.III.    Porušenie povinností a zásad stanovených týmto Etickým kódexom bude chápané ako porušenie pracovných povinností zamestnanca so všetkými dôsledkami plynúcimi z príslušného pracovnoprávneho vzťahu, ktoré môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru.IV.    Tretie osoby majú právo upozorniť spoločnosť Sportisimo SK na porušenie povinností či zásad podľa tohto Etického kódexu a majú právo dostať odpoveď spoločnosti Sportisimo SK na akúkoľvek sťažnosť vrátane prípadne prijatých opatrení. Spoločnosť Sportisimo SK však nie je oprávnená oznamovať žiadne informácie, ktoré by mohli zasiahnuť do práv zamestnanca či tretích osôb, hlavne na ochranu ich cti, osobnosti, súkromia, dobrého mena, obchodného tajomstva, dôverných informácií apod.V.    Porušenie povinností či zásad podľa tohto Etického kódexu zakladá len zodpovednostný vzťah konkrétneho zamestnanca voči spoločnosti Sportisimo SK a nezakladá samo o sebe žiadnu zodpovednosť spoločnosti Sportisimo SK alebo konkrétneho zamestnanca voči tretím osobám či orgánom.VI.    Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 1.4.2015 a platí po dobu 10 rokov.VII.    Tento Etický kódex bude uverejnený všetkými vhodnými prostriedkami tak, aby:


(i)    s ním boli zoznámení všetci zamestnanci spoločnosti Sportisimo SK;


(ii)    sa s ním mohli zoznámiť obchodní partneri a zákazníci spoločnosti Sportisimo SK a tretie osoby.VIII.    Tento Etický kódex znie, ako je ďalej uvedené:
1)    Základné zásady, z ktorých vychádza Etický kódex spoločnosti Sportisimo SK:


Zamestnanec sa zaväzuje riadiť hlavne príslušným právnym poriadkom, vnútornými predpismi spoločnosti Sportisimo SK, všeobecnými pravidlami slušného správania a týmto Etickým kódexom.


Základnými hodnotami spoločnosti a zamestnancov sú:


•    profesionalita


•    zákaznícky prístup


•    spoľahlivosť


•    lojalita


•    vzájomný rešpekt a podpora.Zamestnanec v kontakte so zákazníkmi a tretími osobami vystupuje za spoločnosť, háji jej záujmy a dobré meno, zachováva mlčanlivosť o všetkých citlivých informáciách a interných záležitostiach spoločnosti.


Zamestnanec dbá pokynom zástupcov spoločnosti a bezodkladne ich informuje o všetkých neštandardných situáciách na strane zákazníka, dodávateľa alebo tretích strán.


2)    Ochrana majetku spoločnosti Sportisimo SK


Každý zamestnanec je zodpovedný za ochranu majetku spoločnosti Sportisimo SK. Majetok spoločnosti predstavuje hmotné aktíva ako je vybavenie a zariadenie, tovar, ďalej finančné prostriedky, duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvá a dôverné informácie. Aby bol majetok spoločnosti chránený, musí byť náležite strážený. Každý na svojej pozícii sa podieľa zodpovedajúcim spôsobom na zabezpečení a ochrane majetku. Nikto okrem spoločnosti Sportisimo SK nesmie mať napríklad prístup k počítačom. Zamestnanci sú tiež povinní zaistiť, aby všetky firemné dokumenty boli zhotovované a uchovávané v súlade s platnými všeobecnými a firemnými predpismi.3)    Používanie prostriedkov spoločnosti


Prostriedky spoločnosti Sportisimo SK, ako napríklad hotovosť, pracovná sila, software, autá a zariadenie môžu byť použité len k obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti Sportisimo SK.4)    Styk s verejnosťou a médiami


Oficiálne verejné prehlásenia spoločnosti Sportisimo SK sa poskytujú výhradne prostredníctvom zástupcov pre styk s verejnosťou. Bez predchádzajúceho schválenia by jednotliví zamestnanci nemali odpovedať menom alebo v zastúpení spoločnosti Sportisimo SK na akomkoľvek verejnom fóre a v médiách vrátane internetu.5)    Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Sportisimo SK dodržiava platné zákony o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame alebo používame len k zákonným účelom v nevyhnutnom rozsahu. Kladieme preto zvláštny dôraz na organizačnú a technickú ochranu osobných údajov proti neoprávnenému prístupu.6)    Zákaz používania vnútorných informácií


Zamestnanci môžu niekedy prísť do styku s informáciami, ktoré sa týkajú spoločnosti Sportisimo SK alebo jej obchodnej činnosti, a ktoré nie sú dostupné všeobecnej verejnosti (napr. plán spoločnosti na expanziu, stratégia výberu dodávateľov apod.). Tieto tzv. „vnútorné informácie“ nesmú byť nikde použité neoprávneným spôsobom. Zamestnanci sú povinní rovnako tak dodržiavať platné zákony o hospodárskej súťaži a nesmú uzatvárať akékoľvek formálne alebo neformálne dohody s konkurenciou.7)    Konflikt záujmov


Každý zamestnanec sa musí vyhýbať akémukoľvek konfliktu vlastných súkromných záujmov či záujmov osôb jemu blízkych so záujmami spoločnosti Sportisimo SK, ktoré môžu vzniknúť pri jednaní s obchodnými partnermi, zamestnancami alebo tretími stranami. Ak je zamestnanec v pozícii, že môže ovplyvniť obchodnú situáciu dodávateľa alebo zákazníka, musí oznámiť svojmu nadriadenému všetky finančné, vlastnícke alebo iné ovplyvňujúce záujmy (napr. člen rodiny alebo blízky priateľ), ktoré sa v danej súvislosti zamestnanca týkajú. Bez písomného súhlasu konateľa, neuzavrie žiadny nadriadený pracovník, pracovný, ani mimopracovný pomer so zamestnancom, jeho zárobková činnosť je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa.8)    Dary a odmeny – protikorupčné opatrenia


Za všetkých okolností musí byť zaistené, aby obchodný styk (aj styk so zákazníkmi) prebiehal celkom nezávisle a nebol ovplyvnený inými záujmami, než je obchodný záujem spoločnosti Sportisimo SK. Zamestnanec nesmie za účelom akejkoľvek neoprávnenej výhody pre seba či tretiu osobu a na úkor spoločnosti Sportisimo SK poskytovať ani prijímať dary, provízie, pôžičky, dovolenky, účasti na športových alebo spoločenských akciách či akýchkoľvek iných prejavoch priazne, ktorých reálna hodnota by presahovala 40 EUR. Zamestnanec nesmie za vyššie uvedeným účelom nikdy prijímať ani ponúkať dary vo forme hotovosti. Zamestnanec, jemu je ponúknutý dar, ktorý sa vymyká uvedeným limitom, musí takúto skutočnosť oznámiť svojmu nadriadenému. Akékoľvek výnimky z týchto limitov a zásad musí nadriadený schváliť vopred (viď príloha 1 – oznámenie o daroch a akciách).9)    Zákaz diskriminácie


Dôstojnosť, ústretovosť a vzájomný rešpekt sú základom nášho vzájomného jednania a jednania s tretími stranami a hlavne zákazníkmi. Úplne odmietame všetky formy diskriminácie medzi zamestnancami a diskrimináciu zákazníkov či tretích strán, z dôvodu rozdielnosti rasy, pohlavia, veku, národnosti, etnického pôvodu, politického zmýšľania, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, sociálneho zázemia alebo nespôsobilosti. Od zamestnancov sa očakáva vzájomný rešpekt a spolupráca.10)    Zdravie a bezpečnosť


Každý zamestnanec je povinný dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a okamžite upozorniť na akékoľvek nedostatky, ktoré zistil.11)    Kontaktné miesto


Kontaktným miestom, pre otázky týkajúce sa Etického kódexu alebo pre oznámenie o jeho porušení, je priamy nadriadený. Ďalšou možnosťou je kontaktovať povereného zástupcu vedenia spoločnosti Sportisimo SK. Otázky a sťažnosti môžu byť s ohľadom na ich povahu považované za prísne dôverné.